Vedtekter for Lærlingekompaniet i Nord-Trøndelag (LK).

Vedtatt på stiftelsesmøtet 25. mai 1992. Endringer vedtatt på årsmøte 1993, 1994, 1999, 2000 og 2002, 2005, og 2009 og 2012 (Gjelder fra 25.april 2012)

 

§ 1 NAVN

Kontorets navn skal være Lærlingekompaniet i Nord-Trøndelag.

 

§ 2 FORMÅL

På vegne av medlemsbedrifter i Nord-Trøndelag er kontorets formål å tilrettelegge opplæringen for restaurant og matfagene, service og samferdselsfagene og design og håndverksfagene i henhold til gjeldende opplæringslov.

Kontoret skal koordinere, effektivisere medlemsbedriftenes opplæringsvirksomhet, bidra til god faglig kvalitet over opplæringen og kartlegge behov og muligheter for opplæring.

Rekrutteringsarbeid og markedsføring av bransjene er kontoret viktigste satsningsområdet.

 

§ 3 MEDLEMSSKAP

Som medlem av opplæringskontoret regnes bedrifter som har tilsluttet seg vedtektene.

Alle medlemsbedrifter skal tegne sine lærekontrakter gjennom Lærlingekompaniet.

Utmelding av opplæringskontoret skal skje med skriftlig varsel. Kontingenten betales for det året utmeldingen skjer.

 

§ 4 ØKONOMI

Opplæringskontorets drift finansieres dels ved offentlige tilskudd og dels ved medlemskontingent. Andelen av de offentlige tilskudd som skal tilfalle opplæringskontoret fastsettes hvert år av årsmøtet.

Offentlige tilskudd utbetales fra Nord- Trøndelag fylkeskommune til opplæringskontoret, som igjen fordeler disse til de deltagende bedrifter. Regnskapene revideres av autorisert revisor.

Årsmøtet bestemmer hvordan overskuddet skal disponeres.

Eventuelle underskudd i driften av kontoret blir fordelt på alle medlemsbedriftene.

Opplæringskontoret plikter å sørge for at det søkes om alle tilgjengelige midler til drift av opplæringskontoret.

 

§ 5 ÅRSMØTET

Innen utgangen av april måned hvert år skal det avholdes årsmøte som er opplæringskontorets øverste myndighet. Hver medlemsbedrift har stemmerett, representert med 1. stemme.

Innkalling til årsmøtet skjer med minst en måneds varsel. Medlemsbedrifter som ønsker å få saker behandlet på årsmøtet, må sende disse til opplæringskontorets administrasjon senest innen 14 dager før årsmøtet. Senest 1 uke før årsmøtet sendes sakliste, styrets forslag til vedtak i alle saker, beretning og regnskap for det foregående året, samt forslag til budsjett for kommende driftsår.

Årsmøtet skal behandle styrets beretning, regnskap og revisjonsberetning for det foregående året, styrets forslag til årsbudsjett, derunder fastsettelse av medlemskontingent og andel av tilskudd.

Årsmøtet skal utpeke registrert revisor.

Etter innstilling fra styret velges valgkomite på tre medlemmer og et varamedlem.

Opplæringskontorets daglige leder innkaller til årsmøte. Nord- Trøndelag fylkeskommune innkalles og deltar i årsmøtet med rett til å uttale seg og få sin mening protokollert.

Ekstraordinært årsmøte kan avholdes etter ønske fra 2/3 flertall i årsmøte.

 

§ 6 STYRET

Opplæringskontorets styre består av 1 leder og 6 medlemmer, hvorav 1 skal være lærling og skal representere lærlingene i styret. Det velges i tilegg 6 personlig varamedlemmer. Medlem som ikke har mulighet til å stille på møte skal selv avtale med varamedlem. Administrasjonen gis beskjed i slike tilfeller. Funksjonstiden for lærlingerepresentant er 1 år, for de øvrige 2 år. Styreleder velges av årsmøte. Valgmønstret ordnes slik at ikke mer enn inntil 3 styremedlemmer er på valg samme år. Styret er beslutningsdyktig når 4 medlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet har styreleder dobbelstemme.

Styrets sammensetning bør i størst mulig grad gjenspeile bransjene som er lagt inn under kontoret. Daglig leder tiltrer styremøtene som sekretær/ saksbehandler med tale og forslagsrett.

Daglig leder forbereder saker som behandles i opplæringskontorets styrende organer med sammendrag av hva en sak gjelder, vurderinger og innstilling til vedtak.

Styret velges blant representanter for medlemsbedriftene. Styret behandler alle saker som ikke er tillagt årsmøte.

Representant for Nord- Trøndelag fylkeskommune innkalles og deltar i styremøtene med rett til å utale seg og til å få dette protokollert.

 

§ 7 ADMINISTRASJON

Opplæringskontoret skal ha egen administrasjon med daglig leder. Bemanning og lokalisering fastsettes av styret. Styret utarbeider instruks for daglig leder. Styret gir daglig leder fullmakter til å handle på styrets vegne.

 

§ 8 ENDRING AV VEDTEKTENE

Endring av vedtektene kan skje i ordinært årsmøte, eller ekstraordinært årsmøte innkalt av styret med 1 måneds varsel. Vedtak om endring krever 2/3 flertall av de frammøtte stemmeberettigede medlemmene.

 

§ 9 OPPLØSNING

Opplæringskontoret kan oppløses når et flertall på 2/3 av alle medlemsbedriftene vedtar dette. Opplæringskontorets eventuelle midler blir fordelt på medlemsbedriftene.

 

Retningslinjer og ansvarsfordeling mellom Lærlingekompaniet i Nord-Trøndelag ( LK ) og tilsluttede bedrifter

LK er medlemsbedriftenes servicekontor for å effektivisere en god faglig opplæring av lærlinger. Medlemmene er ansvarlig for en riktig opplæring, og er det flere enn en opplæringsbedrift pr. lærling oppretter LK bindene avtale mellom bedriftene.

Hvor LK finner det nødvendig p.g.a. ensidig arbeid, innskrenkinger og lignende vil LK være behjelpelig med omplassering. Medlemsbedriftene er solidarisk ansvarlig for fullføring av lærekontrakter.

Lærlingen er arbeidstaker i bedriften med de rettigheter og plikter som følger av lover og regler.

LK utfører på vegne av medlemsbedriftene følgende oppgaver:

 • Utfyller lærekontrakt(er) og sender disse til Nord- Trøndelag Fylkeskommune for godkjenning.
 • Kontrollerer eventuelt manglende teori.
 • Melder lærlingen(e) opp til fag/svenneprøve i samsvar med medlemsbedrift hvor prøven skal avvikles.
 • Orienterer medlemsbedriftene om gjeldende opplæringslov.
 • Orienterer medlemsbedrifter og lærlinger om muligheter for lån, stipend, legatmidler o.l.
 • Orienterer lærlingene om gjeldende opplæringslov (føring av lærlingperm og andre ting av betydning for læreforholdet).
 • Oppfølging av læreforholdet med kontroll av lærlingperm

 

Opplæringskontoret vil for øvrig arbeide med å:

 • Skaffe til veie ekstern fagkompetanse med tanke på oppdatering av faglig kunnskaper både for lærlinger og eksisterende faglært arbeidskraft i bedriftene.
 • Bedre samarbeidet mellom skole og arbeidsliv.
 • Samordne og effektivisere bedriftenes opplæringsmuligheter.
 • Markedsføre LærlingeKompaniet’s fagområder overfor ungdom.