☰ Meny
Bakerfaget

Blomsterdekoratørfaget

Ernæringskokkfaget

Ferskvarehandlerfaget

Frisørfaget
Industriell matproduksjon

Kjøttskjærerfaget

– Gir deg dine beste biffer

Som kjøttskjærer vil du raskt, sikkert og nøyaktig kunne forvandle et digert kjøttstykke til ferdige stykningsdeler, biffer, fileter og beinfritt produksjonskjøtt. Arbeidet er for det meste manuelt, og kniven er det viktigste arbeidsredskapet.

Hva gjør en kjøttskjærer?

En kjøttskjærer må ha god fysikk, god fagkunnskap og håndverksmessig dyktighet. Kjøttskjæreren må ha kunnskaper om dyrenes anatomi, råstoffenes egenskaper, stykningsbeskrivelser, sorterings- og skjærestandarder, prøveuttak og analyser.
Kjøttbransjen har høye kostnader og små marginer; derfor må en kjøttskjærer kunne utføre sitt arbeid på en måte som ivaretar produktiviteten så vel som økonomien og kvaliteten.

Hvor kan jeg jobbe?

Norsk kjøttindustri er spesialisert, og det finnes mange bedrifter landet rundt som skjærer storfe, svin, lam eller fugl. Som kjøttskjærer kan du også arbeide i mindre håndverksbedrifter hvor man ofte deltar i flere deler av kjøttforedlingen. Det er et stort behov for dyktige fagarbeidere i kjøttskjærerfage.

Fakta

Yrkesbetegnelse:
Kjøttskjærer med svennebrev/mesterbrev

Eventuell videreutdanning:
Matteknologi, Teknisk Fagskole

Lønn i læretiden:
40% 1. år, 60% 2. år av faktisk begynnerlønn for fagarbeidere

Se film

Kokkfaget

Konditorfaget

Profileringsdesignfaget

Pølsemakerfaget

– Pølsene og posteiens mester

Pølsemakerfaget har utviklet seg fra å være et utpreget håndverksfag til også å omfatte bruk av avansert teknologi for å sikre både smak og kvalitet. Det viktigste vil imidlertid alltid være gode håndverksmessige kunnskaper og faglig innsikt.

Hva gjør en pølsemaker?

Pølsemakeren må ha gode kunnskaper om råstoffenes egenskaper og de ulike bearbeidingsprosessene. Ny teknologi og god håndverksmessig tradisjon er like viktig i utøvelsen av faget. I industribedriftene ser vi ofte egne, spesialiserte produksjonslinjer hvor det bare er noen få produkter. Dette gir muligheter for en rekke fordypningsmoduler utover kjerneområdet pølse- og påleggsproduksjon. Åpnere grenser stiller krav om produktutvikling og innovasjon. Men like viktig er det å ivareta tradisjonelle norske kjøttprodukter.

Hvor kan jeg jobbe?

Store og små industribedrifter produserer i dag hovedtyngden av de kjøttvarene som leveres til grossister, kjeder, større dagligvareforretninger og storhusholdninger. De fleste jobbene som pølsemaker finnes i industrien, men man ser også en økning av mindre håndverksbedrifter som produserer kjøttvarer for salg. Som pølsemaker kan du også starte din helt egen produksjon av spesielle kjøttprodukter.

Fakta

Yrkesbetegnelse:
Pølsemaker

Eventuell videreutdanning:
Matteknologi, Teknisk Fagskole

Lønn i læretiden:
40% 1. år, 60% 2. år av faktisk begynnerlønn for fagarbeider

Se video

Reiselivsfaget

Kommunikasjon, en vesentlig faktor

Et særtrekk ved reiselivstjenester er at selve produktet eller tjenesten oppstår i møtet mellom mennesker, mellom kunden eller passasjeren og servicemedarbeideren. Produksjon og forbruk skjer samtidig. Derfor er kommunikasjonsevnen og kommunikasjonsviljen hos servicemedarbeiderne en avgjørende kvalitetsfaktor, både med hensyn til gode språkferdigheter og kulturforståelse. Det viktig å ha sosiale ferdigheter og kjennskap til ulike væremåter for å kunne kommunisere med ulike typer mennesker.

Hva gjør en reiselivsmedarbeider?

Skal beherske kundebehandling og arbeide selvstendig og planmessig med salg og forslag til reiser. Bruk av informasjonsteknologi som salgs- og støtteverktøy, fremmedspråk, kunnskaper i geografi og kjennskap til andre lands kulturer vil være viktig. Du skal yte service til ulike målgrupper, og må derfor ha forståelse for sammenhenger mellom behov, motiv og forventninger.

 • kunde-/gjestebehandling
 • rådgivning og veileding om reiser og reisemål
 • planlegging og gjennomføring av aktiviteter og opplevelser
 • bruk av informasjonsteknologi som salgs- og støtteverktøy
 • bruk av søkemotorer og bookingsystemer
 • reservasjon og billettering
 • markedsføring og salgsarbeid

Hvor kan jeg jobbe?

Reise- og bookingbyråer, ved jernbaneselskaper, båt-, fly- og bussterminaler, ombord i transportmidler, event- og attraksjonsbedrifter, turistkontor, og hos turoperatører

Fakta

Yrkesbetegnelse:
Reiselivsmedarbeider

Eventuell videreutdanning:
Norsk hotellhøgskole, mastergrad i hotell- og reiselivsadministrasjon samt masse andre høskoletilbud

Lønn i læretiden:
40% 1.halvår,  45% 2.halvår,  55% 3. halvår og  60% 4. halvår av fagarbeiders begynnerlønn

Se video

Resepsjonsfaget

Midtpunktet i overnattingsbedriften

Arbeidsoppgavene i resepsjonen er spennende og godt egnet for deg som ønsker høyt tempo og liker utfordringer. I resepsjonen kan du møte mennesker fra store deler av verden, og gjester som vil sette deg på prøve med sine ønsker og krav. Omgitt av aktive mennesker, gjerne i et internasjonalt miljø, består jobben i å tilfredsstille gjestenes ønsker, og samtidig selge hotellets tjenester til dem. Du vil være et midtpunkt i overnattingsbedriften – et senter som de aller fleste er innom.

Hva gjør en resepsjonist?

Som resepsjonist arbeider du med alt fra språk, gjestebehandling, IKT, salg og økonomi i løpet av en vanlig arbeidsdag. Etter endt utdannelse vil du inneha en enestående forståelse for både menneseker, kommunikasjon, kultur og språk.

Sentrale arbeidsområder er

 • kundeservice
 • gjestebehandling og bevertning
 • ivareta gjestens behov og krav til sikkerhet
 • markedsføring og salgsarbeid
 • produktutvikling i møte med kunden
 • bruk av ulike salgs- og bookingsystemer og teknologiske hjelpemidler

Hvor kan jeg jobbe?

En resepsjonist kan jobbe innen en rekke private og offentlige virksomheter, som for eksempel hoteller og andre overnattingsbedrifter, flyselskaper, fergerederier og passasjerskip. Eller i resepsjoner i større konsern og bedrifter, offentlig og privat.

Fakta

Yrkesbetegnelse:
Resepsjonist

Eventuell videreutdannelse:
Hvis du har generell studiekompetanse eller realkompetanse, kan du ta bachelor i reiseliv og hotelledelse. Tilbudet finnes ved flere av landets høgskoler og universiteter.

Du kan så ta en toårig master i hotell- og reiselivsadministrasjon, som tilbys ved flere høgskoler og universiteter i Norge.

Lønn i læretiden:
40 % første år og 60% andre år av fagarbeiders begynnerlønn

Salgsfaget

Service og administrasjonsfaget

Et serviceyrke

For å trives med kontorfag må du like å arbeide på PC. Du må kunne snakke med folk på telefonen, være serviceinnstilt, og du må framfor alt vere høflig.

Hva gjør en kontor og administrasjonsmedarbeider?

Et yrke med mange og varierte oppgaver alt etter i hvilken virksomhet du får ditt arbeid. De viktigste oppgavene vil være sekretærarbeid, arkivarbeid, personalarbeid, regnskaps- og økonomiarbeid. Du vil lære mer om administrative rutiner og funksjoner, bruk av hjelpemidler innenfor IKT, kommunikasjon og kundebehandling, enkle økonomioppgaver og andre sekretærfunksjoner.

Sentrale arbeidsområder er

 • service, kundebehandling og veiledning
 • skriftlig og muntlig informasjonsformidling
 • kunnskapsorganisering og –flyt i dokument- og informasjonsbehandling
 • innkjøp, budsjett-, regnskaps- og lønnsarbeid
 • kontorstøtte-, administrasjons- og saksbehandlingssystemer
 • bruk og vedlikehold av kontorteknologiske hjelpemidler

Hvor kan jeg jobbe?

Kontor- og administrasjonsmedarbeidere jobber i offentlige virksomheter, biblioteker, service- og informasjonssentre og i private bedrifter.

Fakta

Yrkesbetegnelse:
Kontor og administrasjonsmedarbeider

Eventuell videreutdanning:
Fagskoler og høgskoler

Lønn i læretiden:
40% første år og 60% andre år av fagarbeiders begynnerlønn

Se video

Servitørfaget

Sikkerhetsfaget

En nøkkel- rolle

I et samfunn som stadig blir mer komplisert og sårbart, har sikkerhetsbransjen en nøkkel- rolle. Det har i de senere år vært en endring i trusselbildet som resulterer i at det stadig stilles større krav til kompetansen til en fag-arbeider i sikkerhetsfaget. Fagarbeideren skal være en ressursperson innen alle områder i det sivile sikkerhets-
markedet.

Hva gjør en vekter?

En vekter må lett kunne samarbeide med politi og tollere, og  må ha evnen til å observere, forebygge og håndtere konflikter i samsvar med etiske og rettslige retningslinjer. Vekteren vil arbeide med alt fra forebyggende informasjonstjeneste ovenfor publikum og kunder, til tradisjonelt vakthold og sikring av verdier og verditransport.

Sentrale arbeidsområder i sikkerhetsfaget er

 • forebyggende informasjonstjeneste overfor publikum og kunderplanlegging
 • gjennomføring av sikkerhetstiltak hos kunder
 • forebyggende vern- og sikringsarbeid samt førsteinnsats ved uforutsette hendelser
 • salgsarbeid og servicebetjening av automatiske varslings- og overvåkingsanlegg
 • konflikthåndtering

Hvor kan jeg jobbe?

I alle bedrifter som arbeider innenfor sikkerhetstjenester – både i privat og offentlig sektor. Arbeidsoppgavene vil variere innefor overvåking, personellsikring, vakthold og verditransporter

Fakta

Yrkesbetegnelse:
Vekter

Eventuell videreutdanning:
Generell studiekompetanse, høyskoler, universiteter

Lønn i læretiden:
40% første år og 60% andre år av fagarbeiders begynnerlønn

Se video

Slakterfaget

– Et eldgammelt håndverk

Slakteryrket er et av verdens eldste yrker, og danner grunnlaget for all videre kjøttproduksjon.Slakteren skal utøve sitt yrke i henhold til lover og regler og på en måte som samfunnet aksepterer. Det er derfor svært viktig at den fagutdannede innehar stor faglig innsikt og dyktighet.

Hva gjør en slakter?

Det er slakteren som er første ledd i prosessen med å foredle kjøttet til ferdige produkter, og slakterens arbeid slutter ved den ferdige slakteskrotten opphengt på kjølerom. Slakteren må ha gode kunnskaper om kjøtt som råstoff og hvilke forhold i slakteprosessen som påvirker kvaliteten.
Industrialisering, moderne teknologi og strenge krav til matsikkerhet har medført en dynamisk utvikling av faget.

Hvor kan jeg jobbe?

Som slakter kan du jobbe i moderne industribedrifter over hele landet, med et av verdens eldste yrker i en bransje som preges av bruk av moderne teknologi og økt industrialisering.

Fakta

Yrkesbetegnelse:
Slakter

Eventuell videreutdanning:
Matteknologi, Teknisk Fagskole

Lønn i læretiden:
40% 1. år, 60% 2. år av faktiskbegynnerlønn for fagarbeidere

Se video